اشعار نوروزی مولانا

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید

زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود
شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید

باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست
لطف خدا یار شد دولت یاران رسید

آمد خورشید ما باز به برج حمل
معطی صاحب عمل سیم شماران رسید

طالب و مطلوب را عاشق و معشوق را
همچو گل خوش کنار وقت کناران رسید

بر مثل وام دار جمله به زندان بدند
زرگر بخشایشش وام گزاران رسید

جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه‌ست و کشت
خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسید

هر چه بمردند پار حشر شدند از بهار
آمد میر شکار صید شکاران رسید

آن گل شیرین لقا شکر کند از خدا
بلبل سرمست ما بهر خماران رسید

وقت نشاط‌ست و جام خواب کنون شد حرام
اصل طرب‌ها بزاد شیره فشاران رسید

جام من از اندرون باده من موج خون
از ره جان ساقی خوب عذاران رسید

✦✦✦✦✦✦✦

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله‌زار آمد

ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد
به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

گل از نسرین همی‌پرسد که چون بودی در این غربت
همی‌گوید خوشم زیرا خوشی‌ها زان دیار آمد

سمن با سرو می‌گوید که مستانه همی‌رقصی
به گوشش سرو می‌گوید که یار بردبار آمد

بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد
که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

همی‌زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی
بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد

صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق
که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد

ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو
به هندستان آب و گل به امر شهریار آمد

ببین کان لک‌لک گویا برآمد بر سر منبر
که ای یاران آن کاره صلا که وقت کار آمد

✦✦✦✦✦✦✦

باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا
باز گل لعل پوش می‌بدراند قبا

باز رسیدند شاد زان سوی عالم چو باد
مست و خرامان و خوش سبزقبایان ما

سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت
وز سر که رخ نمود لاله شیرین‌لقا

سنبله با یاسمین گفت سلام علیک
گفت علیک السلام در چمن آی ای فتا

یافته معروفیی هر طرفی صوفیی
دست‌زنان چون چنار رقص‌کنان چون صبا

غنچه چو مستوریان کرده رخ خود نهان
باد کشد چادرش کای سره رو برگشا

یار در این کوی ما آب در این جوی ما
زینت نیلوفری تشنه و زردی چرا

رفت دی روترش کشته شد آن عیش کش
عمر تو بادا دراز ای سمن تیزپا

نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را
سبزه سخن فهم کرد گفت که فرمان تو را

گفت قرنفل به بید من ز تو دارم امید
گفت عزبخانه‌ام خلوت توست الصلا

سیب بگفت ای ترنج از چه تو رنجیده‌ای
گفت من از چشم بد می‌نشوم خودنما

فاخته با کو و کو آمد کان یار کو
کردش اشارت به گل بلبل شیرین نوا

غیر بهار جهان هست بهاری نهان
ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا

یا قمرا طالعا فی الظلمات الدجی
نور مصابیحه یغلب شمس الضحی

چند سخن ماند لیک بی‌گه و دیرست نیک
هر چه به شب فوت شد آرم فردا قضا

✦✦✦✦✦✦✦

بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را
از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را

زبان سوسن از ساقی کرامت‌های مستان گفت
شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل
چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را

ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی
چه حیلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را

«سقاهم ربهم» خوردند و نام و ننگ گم کردند
چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را

درون مجمر دل‌ها سپند و عود می‌سوزد
که سرمای فراق او زکام آورد مستان را

درآ در گلشن باقی برآ بر بام کان ساقی
ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را

چو خوبان حله پوشیدند درآ در باغ و پس بنگر
که ساقی هر چه درباید تمام آورد مستان را

که جان‌ها را بهار آورد و ما را روی یار آورد
ببین کز جمله دولت‌ها کدام آورد مستان را

ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت
به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را

✦✦✦✦✦✦✦

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفت زبان تو بی‌حرف و بیان تو
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد…

✦✦✦✦✦✦✦

…خزان مرید بهارست زرد و آه کنان
نه عاقبت به سر او رسید شیخ بهار

چو زنده گشت مرید بهار و مرده نماند
مرید حق ز چه ماند میان ره مردار

به سوی باغ بیا و جزای فعل ببین
شکوفه لایق هر تخم پاک در اظهار

چو واعظان خضرکسوه بهار ای جان
زبان حال گشا و خموش باش ای یار…

✦✦✦✦✦✦✦

… نک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمی
چون یار من شیرین دمی چون لعل او حلواگری

هر دم به من گوید رخش داری چو من زیبارخی
هر دم بدو گوید دلم داری چو بنده چاکری

آمد بهار ای دوستان خیزید سوی بوستان
اما بهار من تویی من ننگرم در دیگری

اشکوفه‌ها و میوه‌ها دارند غنج و شیوه‌ها
ما در گلستان رخت روییده چون نیلوفری

بلبل چو مطرب دف زنی برگ درختان کف زنی
هر غنچه گوید چون منی باشد خوشی کشی تری

آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان
تا باغ یابد زینتی تا مرغ یابد شهپری…

✦✦✦✦✦✦✦

اندر دل من مها دل‌افروز توئی
یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز توئی

✦✦✦✦✦✦✦

دی از سر سودای تو من شوریده
رفتم به چمن جامه چو گل بدریده

از جمله خوشیهای بهارم بی‌تو
جز آب روان نیامد اندر دیده

✦✦✦✦✦✦✦

این فصل بهار نیست فصلی دگر است
مخموری هر چشم ز وصلی دگر است

هرچند که جمله شاخه‌ها رقصانند
جنبیدن هر شاخ ز اصلی دگر است

✦✦✦✦✦✦✦

آن روز که روز ابر و باران باشد
شرط است که جمعیت یاران باشد

زان روی که روی یار را تازه کند
چون مجمع گل که در بهاران باشد

✦✦✦✦✦✦✦

در عشق نوا جزو زند آنگه کل
در باغ نخست غوره است آنگه مل

اینست دلا قاعده در فصل بهار
در بانگ شود گربه و آنگه بلبل

✦✦✦✦✦✦✦

ای زلف پر از مشک تتاری همه خوش
اندر طلب چو من نگاری همه خوش

در فصل بهار و نوبهاری همه خوش
چون قند و نبات در کناری همه خوش

✦✦✦✦✦✦✦

چون از رخ یار دور گشتم به بهار
باغم به چه کار آید و عیشم به چه کار؟

از باغ به جای سبزه گو خار بروی
وز ابر بجای قطره گو سنگ ببار

✦✦✦✦✦✦✦

معشوقه چو آفتاب تابان گردد
عاشق به مثال ذره گردان گردد

چون باد بهار عشق جنبان گردد
هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد

✦✦✦✦✦✦✦
باد بهار پویان، آید ترانه گویان
خندان کند جهان را خیزان کند خزان را

✦✦✦✦✦✦✦

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ
چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ

✦✦✦✦✦✦✦

در نوای عشق آن صد نوبهار سرمدی
صد هزاران بلبلان اندر گل و گلزار ما

✦✦✦✦✦✦✦

از آن سو که بهار آید زمین را
چراغ نو دهد صبح آسمان را

✦✦✦✦✦✦✦

آمد بت میخانه تا خانه بَرَد ما را
بنمود بهار نو تا تازه کند ما را

✦✦✦✦✦✦✦

بهار آمد بهار آمد رهیده بین اسیران را
به بستان آ به بستان آ ببین خلق نجاتی را

✦✦✦✦✦✦✦

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها

✦✦✦✦✦✦✦

ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس
ای پاک‌تر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

✦✦✦✦✦✦✦

گل شکفته بگویم که از چه می‌خندد؟
که مستجاب شد او را از آن بهار دعا

✦✦✦✦✦✦✦

خزان خفت و بهاران گشت بیدار
نمی‌بینی درخت و گل شکفته‌ست

✦✦✦✦✦✦✦

نوبهاری کو جهان را نو کند
جان گلزارست اما زار ماست

✦✦✦✦✦✦✦

ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش
بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارکست

✦✦✦✦✦✦✦

هرگز خزان بهار شود این مجو محال
حاشا بهار همچو خزان زشتخوی نیست

✦✦✦✦✦✦✦

پیش آ بهار خوبی تو اصل فصل‌هایی
تا فصل‌ها بسوزد جمله بهار ماند

✦✦✦✦✦✦✦

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

✦✦✦✦✦✦✦

ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
شقایق‌ها و ریحان‌ها و لاله خوش عذار آمد

✦✦✦✦✦✦✦

کلوخ و سنگ چه داند بهار جز اثری
بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد

✦✦✦✦✦✦✦

هوای تو چو بهارست و دل ز توست چو باغ
که باغ می‌نشود از دم بهاری سیر

✦✦✦✦✦✦✦

بهار آمد برون آ همچو سبزه
به کوری دی و بر رغم بهمن

✦✦✦✦✦✦✦

باغ و بهار را بگو لاف خوشی چه می‌زنی؟
من بنمایمت خوشی چون برسد بهار من

✦✦✦✦✦✦✦

هر چه بدزدید زمین ز آسمان
فصل بهاران بدهد دم به دم

✦✦✦✦✦✦✦

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم

✦✦✦✦✦✦✦

در بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمین
چون بهار من بیاید بردمد اسرار من

✦✦✦✦✦✦✦

ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری
ز شکوفه‌هات دانم که تو هم ز وی خماری

✦✦✦✦✦✦✦

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما
نوروز و نوبهار و حمل می‌زند صلا

هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار
می‌روید از زمین و ز کهسار کیمیا

پهلوی هر درخت یکی حور نیکبخت
دزدیده می‌نماید اگر محرمی لقا

اشکوفه می‌خورد ز می روح طاس طاس
بنگر به سوی او که صلا می‌زند ترا

می خوردنش ندیدی اشکوفه‌اش ببین
شاباش ای شکوفه و ای باده مرحبا

سوسن به غنچه گوید: «برجه چه خفته‌ای
شمعست و شاهدست و شرابست و فتنه‌ها»

ریحان و لاله‌ها بگرفته پیاله‌ها
از کیست این عطا؟ ز که باشد جز از خدا

جز حق همه گدا و حزینند و رو ترش
عباس دبس در سر و بیرون چو اغنیا

کَدّ کردن از گدا نبود شرط عاقلی
یک جرعه می‌ بدیش بدی مست همچو ما

سنبل به گوش گل پنهان شکر کرد و گفت:
«هرگز مباد سایه یزدان ز ما جدا

ما خرقه‌ها همه بفکندیم پارسال
جان‌ها دریغ نیست چه جای دو سه قبا»

ای آنک کهنه دادی نک تازه باز گیر
کوری هر بخیل بداندیش ژاژخا

هر شه عمامه بخشد وین شاه عقل و سر
جان‌هاست بی‌شمار مر این شاه را عطا

ای گلستان خندان رو شکر ابر کن
ترجیع باز گوید باقیش، صبر کن

ای صد هزار رحمت نو ز آسمان داد
هر لحظه بی‌دریغ بران روی خوب باد

آن رو که روی خوبان پرده و نقاب اوست
جمله فنا شوند چو آن رو کند گشاد

زهره چه رو نماید در فر آفتاب
پشه چه حمله آرد در پیش تندباد

ای شاد آن بهار که در وی نسیم توست
وی شاد آن مرید که باشی توش مراد

از عشق پیش دوست ببستم دمی کمر
آورد تاج زرین بر فرق من نهاد

آنکو برهنه گشت و به بحر تو غوطه خورد
چون پاک دل نباشد و پاکیزه اعتقاد

آن کز عنایت تو سلاح صلاح یافت
با این چنین صلاح چه غم دارد از فساد

هرکس که اعتماد کند بر وفای تو
پا برنهد به فضل برین بام بی‌عماد

مغفور ما تقدم و هم ما تأخرست
ایمن ز انقطاع و ز اعراض و ارتداد

سرسبز گشت عالم زیرا که میرآب
آخر زمانیان را آب حیات داد

بختی که قرن پیشین در خواب جسته‌اند
آخر زمانیان را کردست افتقاد

حلوا نه او خورد که بُد انگشت او دراز
آنکس خورد که باشد مقبول کپقباد

دریای رحمتش ز پری موج می‌زند
هر لحظه‌ای بغرد و گوید که: یا عباد

هم اصل نوبهاری و هم فصل نوبهار
ترجیع سیومست هلا قصه گوش‌دار

شب گشته بود و هرکس در خانه می‌دوید
ناگه نماز شام یکی صبح بردمید

جانی که جان‌ها همگی سایه‌ای ز اوست
آن جان بران پرورش جان‌ها رسید

تا خلق را رهاند زین حبس و تنگنا
بر رخش زین نهاد و سبک تنگ برکشید

از بند و دام غم که گرفتست راه خلق
هردم گشایشیست و گشاینده ناپدید

بگشای سینه را که صبایی همی رسد
مرده حیات یابد و زنده شود قدید

باور نمی‌کنی به سوی باغ رو ببین
کان خاک جرعه‌ای ز شراب صبا چشید

گر زانکه بر دل تو جفا قفل کرده‌ست
نک طبل می‌زنند که آمد ترا کلید

ور طعنه می‌زنند بر اومید عاشقان
دریا کجا شود به لب این سگان پلید

عیدیست صوفیان را وین طبل‌ها گواه
ور طبل هم نباشد چه کم شود ز عید

بازار آخر آمد هین چه خریده‌ای
شاد آنک داد او شَبَه و گوهری خرید

بشناخت عیب‌های متاع غرور را
بگزید عشق یار و عجایب دری گزید

نادر مثلثی که تو داری بخور حلال
خمخانه ابد خنک آ، کاندرو خزید

هر لحظه‌ای بهار نو است و عقار نو
جانش هزار بار چو گل جامه‌ها درید

من عشق را بدیدم بر کف نهاده جام
می‌گفت:«عاشقان را از بزم ما سلام»

شراب، لب، بوسه، مستی

اگر روزی مهمان خارجی دعوت کردین (اونم از نوع برزیلی) و خواستین شعر ایرانی براش بگذارید
واگر کمی از فرهنگ ما میدونست حداقل ترجمه شعر رو نشون ندین
ترجمه رو هم اگر نشون دادین
آهنگهای خواننده های خارج از ایران رو اصلا بهشون نشون ندین!
حتما میپرسین چرا؟

خوب اول خواستم کلاسیک بزارم و آهنگ شب مهتابه
تا ترجمه رو دیدن سوالها این بود که شراب؟؟ مستی؟؟ اینا مگه تو فرهنگ شما ممنوع نیست؟
البته خداروشکر ترجمه بیت “حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام” و زیباییش موضوع رو عوض میکنه

بعد به درخواست آنها گزینه به همایون شجریان “چرا رفتی” رسیدیم که برام جالب بود که اسمش رو نمیدونست اما آهنگهاش رو گوش داده بود و حتی تو گوشیش بهم نشون هم داد
بعد از چند آهنگ رسیدیم به آهنگهای شاد، موزیک ویدئو شاد، چشمهای آنها
سوالشون:مگه این چیزها تو ایران مجازه؟؟؟
(خوب حالا خواستین آهنگ شاد داخل ایران بزاریم گزینه ها چیه ؟)

صحبت از ممنوعیتهای ایران شد و چقدر ممنوعیتهای ما که همشو هم داریم جالبه
شراب
مستی
پارتی
لباس باز(بدون حجاب اسلامی)
و خیلی چیزهای دیگه

تازه به تذکر خانم، ایرانمون رو خیلی خراب نکردم که مواد مخدر هم ممنوعه اما هرچی بخوایم همه جا هست
و با افتخار گفتم (باد در گلو)
در ایران دراگ ممنوعه
ممنوع؟؟؟؟؟؟(یاد صبح و عصرهایی که باید حداقل دوبار از جلوی معتادهای کوچه اداره رد میشدیم افتادم و تعدادشون هم چقدر زیاد بود)

 

دو پست بعدی با ترجمه برای این دوستامونه

راستی

آبادان برزیلته

 

چرا رفتی؟

چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم
Why did you leave? I’m dead restless

به سر سودای آغوش تو دارم
I’m biggie in need of your hugs

نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
You aint say that the moonlight is dingy stunning

ندیدی جانم از غم ناشکیباست
You aint notice my heart beats impatiently of grief

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave me in impatience

به سر سودای آغوش تو دارم
Holding desires to feel love in your hugs

خیالت گرچه عمری یار من بود
Your memos were my longtime companion

امیدت گرچه در پندار من بود
Your hopes were all in my thoughts

بیا امشب شرابی دیگرم ده
Gimme a new wine tonight

ز مینای حقیقت ساغرم ده
Gimme a real azure cup
(For the wine)

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you ever leave me in unease?

به سر سودای آغوش تو دارم
Longing to hug you in love

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave me in grieves

به سر سودای آغوش تو دارم
I have lots of hots for your hugs

نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
You aint see the pretty moonlight

ندیدی جانم از غم ناشکیباست
You aint behold my impatient souls

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave as I’m dead impatient

به سر سودای آغوش تو دارم
I am with lots of crush for your hit hot hugs

دل دیوانه را دیوانه‌تر کن
Make my insane heart more insane

مرا از هر دو عالم بی‌خبر کن
Keep me unaware of both worlds

بیا امشب شرابی دیگرم ده
Come Gimme another wine

ز مینای حقیقت ساغرم ده
Gimme a genuine cup of Wine

چرا رفتی چرا من بیقرارم
Why did you leave, for I’m bad impatient

به سر سودای آغوش تو دارم
I am dead for your hugs

امشب شب مهتابه!!!Tonight it’s moonlight

امشب به بر من استُ آن مایه ی ناز
یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز

ای روشنی صبحُ به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

کِی باشد و کِی ، باشد و کی ، باشد و کی
مِی باشد و مِی باشد و مِی ، باشد و مِی

او گَه لب مِی ، بوسد و من ، گَه لب وی
او مستُ ز می ، گردد و من مستُ ز وی

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

خوابستُ بیدارش کنید
مست استُ هشیارش کنید

گویید فلانی آمده
آن یار جانی آمده

آمده حال تو ، احوال تو
سیه خالتو
سفید روی تو ، سیه موی تو

ببیند برود

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

Tonight my lover is beside me

Oh God throw down the key of morning into well

Oh light morning go back to the East

Oh dark night get along with me the poor

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor

When is that time, when is that time?

There is wine, there is wine

Sometimes she kisses the lips of wine and sometimes I kiss her lips

She get drunk by wine and I get drunk by her

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor

If she is asleep, wake her up

If she is drunk, make her sober

Tell her, the guy has come

That real lover has come

He has come to greet you

Black mole

White is your face, black is your hair

(he has come to) See you and go

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor

هم قدم

راه رفتنم خوابیدنم حتی نگاهم

من هیچکارم این روزا دست خودم نیست

من گم میشم این روزا بین خاطراتت

جز غم کسی این روزا با من هم قدم نیست

من از غرورم این روزا چیزی نمونده

وقتی که سر رو بالش خیسم میزارم

تو روزهای خوبی از من پیش روته

برعکس من اینده خوبی ندارم

تو از گذشتت هیچی برنداشتی

اصلا نذاشتی غم تو دنیات پا بزاره

برعکس من توی گذشته گیر کردم

دنیای تو با من یه دنیا فرق داره

من دم به دم دلتنگ روزهای گذشتم

چیزی که واسه تو اهمیت نداره

موهامو که دیدم به حرفام فکر کردم

تو زندگی هیچکس دوبار فرصت نداره

من هی به تو فکر کردم و موهام سفید شد

حق با تو بود من فرصت رو از دست دادم

تو بهترین نقش تموم زندگیمی

دست خودم نیست که تو موندی توی یادم

بعد از تو من با کل دنیا قهر کردم

من روی لبهام خنده ایی بی تو ندارم

با رفتنت آیندمو از من گرفت برگرد

برگرد من آینده ای بی تو ندارم

تو از گذشتت هیچی برنداشتی

اصلا نذاشتی غم تو دنیات پا بزاره

برعکس من توی گذشته گیر کردم

دنیای تو با من یه دنیا فرق داره

من دم به دم دلتنگ روزهای گذشتم

چیزی که واسه تو اهمیت نداره

موهامو که دیدم به حرفات فکر کردم

تو زندگی هیچکس دوبار فرصت نداره