استقلال

زندگی را با خانواده خود آغاز میکنی و بزرگ میشوی و رشد نمو پیدا میکنی
مدرسه که میروی کمی از خانواده ات دور تر میشوی و در محیط مدرسه مستقل میشوی
به دانشگاه که راه پیدا کردی باز هم مستقل تر و جدا تر از خانواده میشوی
هر مرحله تو را به سمت استقلال و پیشرفت جلو میبرد
یک مرحله در زندگی وجود داره که باید تصمیم بگیری که
….
که کلا مستقل شده و زندگی خود، خانه، خانواده خود را تشکیل بدی
واقعا مرحله بسیار سختیه
واقعا
.
.
.
.
.
.