تاراج

وقتی راضی شدی به تاراجم
وقتی پر پر زدی سقوط کنم

وقتی فریاد میزنی هرروز
بهتره من فقط سکوت کنم

بهتره من فقط سکوت کنم
منو با دشمنت یکی کردی

اگر من اونقدر بدم جدا
با کی یه عمر زندگی کردی

بهتره هیچی نگم تا تو
راه فرداتو انتخاب کنی

من درستش نمیکنم اینبار
هرچیو که برام خراب کنی

بسه هرچی همیشه حرف زدیم
ما تو این جنگ هردو بی رحمیم

گاهی وقتا سکوت تسکینه
وقتی حرف همو نمیفهمیم

اگه آروم میشی داد بکش
اگه ابری شدی مدام ببار

من فقط خواهشم ازت اینه
به سکوت من احترام بزار

اگه آروم میشی داد بکش
اگه ابری شدی مدام ببار

من فقط خواهشم ازت اینه
به سکوت من احترام بزار..

بهتره هیچی نگم تا تو
راه فرداتو انتخاب کنی

من درستش نمیکنم اینبار
هرچیو که برام خراب کنی

بسه هرچی همیشه حرف زدیم
ما تو این جنگ هردو بی رحمیم

گاهی وقتا سکوت تسکینه
وقتی حرف همو نمیفهمیم

اگه آروم میشی داد بکش
اگه ابری شدی مدام ببار.…

من فقط خواهشم ازت اینه
به سکوت من احترام بزار

اگه آروم میشی داد بکش
اگه ابری شدی مدام ببار

من فقط خواهشم ازت اینه
به سکوت من احترام بزار

اگه آروم میشی داد بکش
آره داد بکش…
اگه ابری شدی مدام ببار
مدام…..

من فقط خواهشم ازت اینه
به سکوت من احترام بزار