امشب شب مهتابه!!!Tonight it’s moonlight

امشب به بر من استُ آن مایه ی ناز
یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز

ای روشنی صبحُ به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

کِی باشد و کِی ، باشد و کی ، باشد و کی
مِی باشد و مِی باشد و مِی ، باشد و مِی

او گَه لب مِی ، بوسد و من ، گَه لب وی
او مستُ ز می ، گردد و من مستُ ز وی

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

خوابستُ بیدارش کنید
مست استُ هشیارش کنید

گویید فلانی آمده
آن یار جانی آمده

آمده حال تو ، احوال تو
سیه خالتو
سفید روی تو ، سیه موی تو

ببیند برود

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

Tonight my lover is beside me

Oh God throw down the key of morning into well

Oh light morning go back to the East

Oh dark night get along with me the poor

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor

When is that time, when is that time?

There is wine, there is wine

Sometimes she kisses the lips of wine and sometimes I kiss her lips

She get drunk by wine and I get drunk by her

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor

If she is asleep, wake her up

If she is drunk, make her sober

Tell her, the guy has come

That real lover has come

He has come to greet you

Black mole

White is your face, black is your hair

(he has come to) See you and go

Tonight it’s moonlight, I want my lover

If my lover is asleep, I want my doctor