به من چیزی بگو شاید …

 

به من  چیزی  بگو  شاید ،  هنوزم  فرصتی باشه

هنوزم بین ما شاید، یه حس تازه پیداشه

یه راهی رو به من وا کن، تو این بیراهه بن بست

یه کاری کن برای ما ، اگه مایی هنوزم هست

به من چیزی بگو از عشق ، از این حالی که من دارم

من از احساس شک کردن ، به احساس تو بیزارم

تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری

تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری

گریزی جز شکستن نیست  منم مثل تو می دونم

نگو باید برید از عشق ، نه می تونی نه می تونم