به من چيزي بگو شايد …

 

به من  چيزي  بگو  شايد ،  هنوزم  فرصتي باشه

هنوزم بين ما شايد، يه حس تازه پيداشه

يه راهي رو به من وا كن، تو اين بيراهه بن بست

يه كاري كن براي ما ، اگه مايي هنوزم هست

به من چيزي بگو از عشق ، از اين حالي كه من دارم

من از احساس شك كردن ، به احساس تو بيزارم

تو هم شايد شبيه من تو اين برزخ گرفتاري

تو هم شايد نميدوني چه احساسي به من داري

گريزي جز شكستن نيست  منم مثل تو مي دونم

نگو بايد بريد از عشق ، نه مي توني نه مي تونم