خوشا دردی که درمانش تو باشی

jame-eshgh

خوشا دردی که درمانش تو باشی    خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند        خوشا ملکی که سلطانش تو باشی
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

دل قلندر است                                                     قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                  حیدر است مولا جان

دل قلندر است                                                       قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                   حیدر است مولا جان

سرم چون گوی در میدان بگردد                         دلم از عهد و از پیمان نگردد

اگر دوران زنامردان باشد                                   نشینم تا که این دوران بگردد
نشینم تا که این دوران بگردد

53014840829610196835
دل قلندر است                                                   قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                 حیدر است مولا جان

دل قلندر است                                                    قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                 حیدر است مولا جان

مولا جان                                                                           مولا جان

به قبرستان گذر کردم صباحی                                   شنیدم ناله و افخان و آهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت                                که این دنیا نمی ارزد به کاهی
که این دنیا نمی ارزد به کاهی

دل قلندر است                                                        قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                    حیدر است مولا جان

دل قلندر است                                                        قلندر است مولا جان

دست حیدر است                                                    حیدر است مولا جان

33-5

Facebook Most popular

Today I was interested to find Most Popular on Facebook
Interestingly, the top ones being included below:
Rihanna
82012296
Eminem
79376312
Shakira
76133092
Cristiano Ronaldo
68334989
Michael Jackson
67700895
Lady Gaga
61389004
Katy Perry
61284326
Beyoncé
54224931
Bob Marley
53142855
Leo Messi
51919295

The following three are the most popular cities and more interesting for the Tehran:

Leo Messi
Eminem
Shakira

They have not traveled to Tehran but are most popular.
.
.
masiha