اندک اندک

اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک می پرستان می رسند
اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک می پرستان می رسند
دلنوازان، ناز نازان در رهند
گلعذاران از گلستان می رسند
اندک اندک جمع مستان می رسند
اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان می رسند
اندک اندک جمع مستان می رسند
دلنوازان ناز نازان در ره اند
گلذاران از گلستان می رسند
اندک اندک جمع مستان می رسند
سرخموش کردم که آمد خوان غیب
نک بتان با آب دستان می رسند