بیا بریم یه جااای دوووور

بیا بریم یک جای دور

میشم برات سنگ صبور

بوی تنت

داغه لبات

مدهوش و من

رفتم به باد

عشق منی

ناز و لوند

با دیدنت

تو دل من

آب میشه قند

رو دامن بالای کوه، پای برهنه میدویم

تا رد شدن از قاصدک، پای برهنه میدویم

از لمس شبنم با بدن

پای برهنه میدویم

تا بوسه ی پروانه ها

پای برهنه میدویم

بیا بریم یک جای دور

میشم برات سنگ صبور

سیاه گلشن، ابروی تو

با مژه هات، داره نوید

از رقص اون پلکای مست

پشتش دوتا سیاره هست

رو دامن بالای کوه

پای برهنه میدویم

تا رد شدن از قاصدک

پای برهنه میدویم

از لمس شبنم با بدن

پای برهنه میدویم

تا بوسه پروانه ها

پای برهنه میدویم

بیا بریم یک جای دور

میشم برات سنگ صبور

بیا بریم