مو چتو دل خوش کُنم ، لا این ای همه بَرد

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه

هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه

تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه

قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان
بار دیگر می کنم خواهش، ولی اصرار نه

گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است، افسار نه

آسمو اوری گره ، دنیانه کرِد سرد
مو چتو دل خوش کُنم ، لا این ای همه بَرد

میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز
می کنی گاهی فراموشم ولی انکار نه

سخت میگیری به من با این همه از دست تو
میشوم دلگیر شاید نازنین بی زار نه

گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه
دادم و ای بی دادم ای مندم خومه تک
مر قیامت بنشونمون کِل یک
مر قیامت بنشونمون کِل یک
ترجمه دو بخش لری:
آسمون ابری شد و دنیا رو سرد کرد
من چجوری دلم خوش باشم ، بین این همه سنگ-منظورش مردم دل سنگه
ای داد بی داد خودم تنها موندم
مگر قیامت بشه که ما دوباره با هم باشیم