کم آوردم…

2rgyh4i[1]

میـــــخوام اعتراف کنم…

کم آوردم…

تویی که اســـــمت تقدیره…

ســــــرنوشته…

قســـــمته…

هرچی هســــــتی دست ازســـــرم بردار…

خســـــــــــته ام!!!.

75468748743497978849

خدایا…

گله نمیکنم!

ولی کمی ارام تر امتحانم کن!!

به خودت قسم خسته ام

خدایا. . .

کی کات میدهی؟

هزاربار یک پلان را گرفته ای . . .

من بازیگر خوبی نمیشوم قبول کن!!!

خدایا…
ممنونم که مرا  در حد ایوب می بینی …

اما می شود دیگر تمامش کنی؟

بریده ام . . .

normal_love_prison-wide

بیشعورترین موجوددنیا دله!!!
روزی هزارتا دلیل و منطق میاری براش که اروم میشه…
باز دم دمای شب که میشه
میپرسه چرا؟؟؟

271826_CxMUQlF8