دیگه نمیتونم

انگاری داری میری، تنها بشی ، سرد بشه این خونه
به همه بگو که این خواسته تو نه، خواسته دو تامونه
انگاری دیگه از هم خسته شدیم، دیگه نمیتونیم
به همه بگو که ما دو تا با هم، دیگه نمیمونیم

بگو به همه بگو، که اون روزا دیگه برنمیگرده
بگو به همه بگو، اون دروغ میگه با من زندگی کرده
بگو که دیگه از ته دلش نمیخنده
بگو به هیشکی مثه تو، دیگه دل نمیبنده

انگاری میشه تو رو، هر کی منو دیده بگم، خوبم
تا دو تا عاشق میبینم بهشون میگم منم بودم
دیگه نمیتونی
انگاری دیگه نمیارن همه اسم ما رو با هم
به همه بگو میخواستی یا نمیشد بمونی با من

بگو به همه بگو، که اون روزا دیگه برنمیگرده
بگو به همه بگو، اون دروغ میگه با من زندگی کرده
بگو که دیگه از ته دلش نمیخنده
بگو به هیشکی مثه تو، دیگه دل نمیبنده